Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật để pháp luật đi vào cuộc sống của người dân

Trong bất kì giai đoạn nào, Đảng và Nhà nước ta cũng luôn hướng người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Thực tế cho thấy rằng, việc người dân vi phạm pháp luật có một phần nguyên nhân do họ không hiểu biết về luật, không biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật.

Nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật của người dân là một mối quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Một trong những giải pháp hàng đầu là tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân.

Ngày 9/12/2003, Chỉ thị số 32-CT/TW đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ lãnh đạo và quần chúng nhân dân. Chỉ thị đã tạo một bước ngoặt mới về nhận thức và lãnh đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước, toàn dân ta trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật hiện hành.

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 nhằm thực hiện chỉ thị trên và phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2005 – 2010.

Năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tạo điều kiện để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần thiết thực vào việc nâng cao ý thức của người dân, ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Sốp Cộp) tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của mọi cá nhân, tầng lớp trong xã hội bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau. Ở những vùng địa hình đi lại khó khăn, người dân có thể sử dụng các dịch vụ như tư vấn pháp luật trực tiếp miễn phí qua tổng đài điện thoại 1900 6568.

>> Mời bạn tham khảo và theo dõi thêm bài viết: Nguyên tắc sử dụng bếp gas hiệu quả và an toàn

Những hình thức tư vấn mới, nhanh chóng, tiện lợi như vậy sẽ tạo điều kiện cho nhân dân tìm hiểu luật pháp một cách dễ dàng và được giải đáp thắc mắc một cách kỹ càng mà không cần đi đến các trụ sở công ty luật hay các cơ quan chức năng.

Dịch vụ tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại 1900 6568

Người dân ở các vùng sâu, vùng xa nhiều khi không quan tâm đên sự tồn tại của pháp luật. Chính vì vậy, việc giáo dục phổ biến luật pháp sẽ bước đầu tạo được sự chú ý, nhận được sự quan tâm của quần chúng.

Khi người dân hiểu được tầm quan trọng, những giá trị cao đẹp của pháp luật, quyền và lợi ích của mình được pháp luật bảo vệ thì ý thức của họ sẽ được nâng cao và Nhà nước sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý xã hội thông qua pháp luật.

Xây dựng được niềm tin của nhân dân vào pháp luật sẽ xây dựng được lòng tin của quần chúng vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ.

Phổ biến, giáo dục pháp luật chính là bước đầu tiên trong quá trình thực hiện pháp luật của Nhà nước. Mỗi người dân đều phải tự hiểu biết, tự ý thức, xem nghĩa vụ chấp hành các quy định của pháp luật trở thành nhu cầu chấp hành một cách tự nguyện. Chỉ như vậy thì sự cần thiết của pháp luật đối với xã hội mới được ghi nhận và pháp luật mới thực sự đi vào cuộc sống của người dân.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước cần có những tác động làm cho nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách nhìn đối với pháp luật. Cần nhận thức đúng tầm quan trọng của việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân để từ đó sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cần xây dựng kế hoạch, đổi mới các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhân rộng các hình thức như tư vấn luật pháp trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại 1900 6568 để luật pháp thực sự đi vào đời sống của nhân dân.

Cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên tham mưu, hướng dẫn các ban ngành đoàn thể, các đơn vị triển khai các kế hoạch, nội dung tuyên truyền phù hợp nội dung và tình hình mới.

>> Xem thêm: Những sản phẩm công nghệ rất cần thiết cho gia đình có trẻ em

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *